REGULAMIN

 

 § 1 Warunki ogólne

 

 1. Sklep internetowy www.machgastro.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest prowadzony przez:

 
MACH GASTRO 

Ul. Przy Gazowni 29

65-087 Zielona Góra

NIP: 929-129-91-54,  REGON: 081138267

KONTO BANKOWE:14 2490 0005 0000 4530 9487 3299

 

dalej nazywany „Sprzedającym”.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady dokonywania transakcji pomiędzy Sprzedającym
  a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (mający charakter zawodowy) zainteresowanymi nabywaniem produktów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu (zwanymi dalej „Kupującymi”).
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego na stronach Sklepu wyrażone są w polskiej walucie. Sprzedający podaje cenę netto i cenę brutto każdego towaru . Ceny towarów podane w Sklepie nie obejmują dodatkowego wyposażenia wyrobów, jego wniesienia, instalacji, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzenia.
 3. Sklep machgastro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, a także prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru. Kupujący z chwilą dokonania zamówienia towaru upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT wysyłana jest osobną przesyłką niż sprzedawany towar.
 5. Do czasu zapłaty całej ceny za nabywany przez Kupującego towar, towar ten pozostaje własnością Sprzedającego.

 

§ 2 Zamówienie i jego realizacja

 

 1. Zamówienie składa się na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia należy umieszczać w rubryce „Uwagi do zamówienia”.
 2. Zamówienia można również składać e-mailem na adres biuro@machgastro.pl lub faksem na numer 683201278.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po otrzymaniu zamówienia jest ono potwierdzane drogą elektroniczną bądź faxem. Nadto po otrzymaniu zamówienia przedstawiciel Sklepu każdorazowo kontaktuje się telefonicznie bądź mailowo z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub doprecyzowania jego szczegółów (np. kosztów dostawy).
 5. W razie nie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia w terminie 5 dni od dnia jego złożenia przez Kupującego, należy uznać, że zamówienie nie zostało złożone.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy stronami dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną.
 7. Zamówienie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym za dzień roboczy uznaje się każdy dzień, który nie jest w Rzeczpospolitej Polskiej dniem ustawowo wolnym od pracy.
 8. W przypadku braków magazynowych lub dokonania zamówienia nietypowych towarów wykonywanych pod zamówienie dla Kupującego w związku ze specyfiką produkcji urządzeń i mebli czas realizacji zamówienia wydłuża się, o czym każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany.
 9. Zakupiony towar dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie towaru spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego adresu.
 10. Warunki dostawy towaru podane są na stronie głównej Sklepu w zakładce „dostawa”.

 

§ 3 Warunki płatności

 

 1. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy zapłaty ceny:
  1. całkowita przedpłata – zapłata całej ceny dokonywana jest przed wysyłką towaru na podstawie faktury pro-forma,
  2. wysyłka za pobraniem – płatność następuje do rąk kuriera przy odbiorze towaru do wartości 1000 zł (brutto) plus opłata za pobranie ( z wyjątkami określonymi w zakładce "dostawy i koszty dostawy").
  3. częściowa przedpłata ustalonej pomiędzy stronami części ceny następuje po złożeniu zamówienia na podstawie faktury proforma, a pozostała część ceny płatna jest przed wysyłką towaru, przy czym ten sposób zapłaty stosowany jest przy zakupie towaru wykonywanego pod zamówienie dla Kupującego.
  4. przelew dokonywany w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury - przy czym ten sposób zapłaty stosowany jest przy zakupie towaru  przez  podmiot należący do sektora finansów publicznych.
 

§ 4 Gwarancja i reklamacje

 

 1. Firma MACH GASTRO wyłącza całkowicie swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami.
 2. Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Informacje dotyczące gwarancji podane są na stronie głównej Sklepu w zakładce „serwisowanie urządzeń”.
 3. Karty gwarancyjne oraz instrukcja obsługi załączane są do wysyłanego towaru.
 4. Reklamacje należy składać pisemnie  na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu. Składając reklamację należy podać nr faktury zakupu i datę oraz nr seryjny urządzenia.
 5. Sprzedający i producenci nie biorą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania i użytkowania nabywanych przez Kupującego towarów.
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności pracownika przewoźnika dokonującego dostawy towaru jakości i kompletności dostawy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, warunkiem przyjęcia reklamacji jest sporządzenie w obecności kuriera na druku przewoźnika protokołu szkody i przesłanie go na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu.

 

§ 5 Polityka zwrotu towaru.
 
 1. Kupujący, który  zakupił towar może go zwrócić, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do (14) czternastu dni. Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail biuro@machgastro.pl albo drogą pocztową. Podmioty gospodarcze w związku ze zwrotem towaru ponoszą  opłatę manipulacyjną w wysokości 10% oraz  koszty dostawy w przypadku gdy ponosiła je Firma Mach-Gastro.
 2. Towar nie może być używany oraz uszkodzony . Jeżeli towar składa się z różnych, pojedynczych części, to musi być on kompletny.
 3. Towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 4. Adres  Kupującego, któremu dostarczono towar znajduje się w Polsce.
 5. W przypadku niespełnienia powyższych warunków towar nie zostanie przyjęty.
 6. W sytuacji, gdy Kupujący zdecyduje się na zwrot towaru i zostaną spełnione warunki wyszczególnione w pkt 2-4  klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Kupującego podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty wykazane w  pkt 1.
 7. W sytuacji gdy nie dokonano jeszcze zapłaty za zwrócony towar  a warunki z pkt 2 - 4 nie zostały spełnione, kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności na podstawie wystawionego wcześniej dokumentu sprzedaży.
 8. Firma MACH Gastro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów gospodarczych w przypadku wykonywania produktów nie typowych pod wymiar (np. meble nierdzewne).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest MACH-GASTRO Jacek Mach, ul. Przy Gazowni 29,

         65-087 Zielona Góra NIP 9291299154, tel. 683201278

 1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem mailowym: biuro@machgastro.pl

Dane pozyskane zostały:

 1. bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową,
 2. od podmiotu, który zawarł z naszą firmą umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera/podmiotu trzeciego, współpracującego z naszą firmą, który udostępnił Państwa dane osobowe, na podstawie Państwa zgody.

Informujemy, że jeśli na przetwarzanie danych, została wyrażona zgoda, zgoda ta w każdym momencie może zostać cofnięta. 

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować, że:

3) Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane, tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z MACH-GASTRO Jacek Mach, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić MACH-GASTRO Jacek Mach i jakie mogą być podnoszone wobec MACH-GASTRO Jacek Mach, jak również do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a w przypadku gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie do czasu wycofania przez Państwa takiej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w :

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie
 2. W celu wykonania umowy zawartej z MACH-GASTRO Jacek Mach na Państwa rzecz, jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot.
 3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MACH-GASTRO Jacek Mach, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku,
 4. W celach marketingowych dla produktów i usług firmy MACH-GASTRO Jacek Mach
 5. W celach informacyjnych tj. przekazywania Państwu na podstawia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas newsletterów oraz innych informacji drogą elektroniczną.
 6. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych            osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

O zmianach regulaminu Kupujący, którzy oświadczą Sprzedającemu, że chcą otrzymywać informację na temat zamian w Regulaminie, będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce „regulamin” na stronie głównej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zespół MACH-Gastro

Data aktualizacji regulaminu 02.11.2022