Regulamin

 

REGULAMIN

 § 1 Warunki ogólne

 

 1. Sklep internetowy www.machgastro.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest prowadzony przez:

 
MACH-GASTRO Jacek Mach

Ul. Agatowa 5

65-012 Zielona Góra

NIP: 929-129-91-54,  REGON: 081138267

KONTO BANKOWE:14249000050000453094873299

 

dalej nazywany„Sprzedającym”.

 1.  Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady dokonywania transakcji pomiędzy Sprzedającym a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą zainteresowanymi nabywaniem produktów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu (zwanymi dalej „Kupującymi”).
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego na stronach Sklepu wyrażone są w polskiej walucie. Sprzedający podaje cenę netto i cenę brutto każdego towaru . Ceny towarów podane w Sklepie nie obejmują dodatkowego wyposażenia wyrobów, jego wniesienia, instalacji, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzenia.
 3. Sklep machgastro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, a także prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru. Kupujący z chwilą dokonania zamówienia towaru upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT wysyłana jest osobną przesyłką niż sprzedawany towar.
 5. Do czasu zapłaty całej ceny za nabywany przez Kupującego towar, towar ten pozostaje własnością Sprzedającego.

 

§ 2 Zamówienie i jego realizacja

 

 1. Zamówienie składa się na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia należy umieszczać w rubryce „Uwagi do zamówienia”.
 2. Zamówienia można również składać e-mailem na adres biuro@machgastro.pl lub faksem na numer  68 3224270.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po otrzymaniu zamówienia jest ono potwierdzane drogą elektroniczną bądź faxem. Nadto po otrzymaniu zamówienia przedstawiciel Sklepu każdorazowo kontaktuje się telefonicznie z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub doprecyzowania jego szczegółów.
 5. W razie nie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia w terminie 5 dni od dnia jego złożenia przez Kupującego, należy uznać, że zamówienie nie zostało złożone.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy stronami dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną lub faksem.
 7. Zamówienie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym za dzień roboczy uznaje się każdy dzień, który nie jest w Rzeczpospolitej Polskiej dniem ustawowo wolnym od pracy.
 8. W przypadku braków magazynowych lub dokonania zamówienia nietypowych towarów wykonywanych pod zamówienie dla Kupującego w związku ze specyfiką produkcji urządzeń i mebli czas realizacji zamówienia wydłuża się, o czym każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany.
 9. Zakupiony towar dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie towaru spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego adresu.
 10. Warunki dostawy towaru podane są na stronie głównej Sklepu w zakładce „dostawa”.

 

§ 3 Warunki płatności

 

W Sklepie dopuszczalne są następujące formy zapłaty ceny:
- całkowita przedpłata – zapłata całej ceny dokonywana jest przed wysyłką towaru na podstawie faktury pro-forma,
- wysyłka za pobraniem – płatność następuje do rąk kuriera przy odbiorze towaru do wartości 1000 zł (brutto) plus opłata za pobranie.
- częściowa przedpłata ustalonej pomiędzy stronami części ceny następuje po złożeniu zamówienia na podstawie faktury proforma, a pozostała część ceny płatna jest przed wysyłką towaru, przy czym ten sposób zapłaty stosowany jest przy zakupie towaru wykonywanego pod zamówienie dla Kupującego.
- przelew dokonywany w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury - przy czym ten sposób zapłaty stosowany jest przy zakupie towaru  przez  podmiot należący do sektora finansów publicznych.
 

§ 4 Gwarancja i reklamacje

1.Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towaru sprzedanego przez Sprzedającego jest wyłączona

2.Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Informacje dotyczące gwarancji podane są na stronie głównej Sklepu w zakładce „serwisowanie urządzeń”.

3.Karty gwarancyjne oraz instrukcja obsługi załączane są do wysyłanego towaru.

4.Reklamacje należy składać pisemnie  na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu.

5.Sprzedający i producenci nie biorą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania i użytkowania nabywanych przez Kupującego towarów.

6.Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności pracownika przewoźnika dokonującego dostawy towaru jakości i kompletności dostawy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, warunkiem przyjęcia reklamacji jest sporządzenie w obecności kuriera na druku przewoźnika protokołu szkody i przesłanie go na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

O zmianach regulaminu Kupujący, którzy oświadczą Sprzedającemu, że chcą otrzymywać informację na temat zamian w Regulaminie, będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce „regulamin” na stronie głównej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

Sierpień 2013 rok